Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Deducións por Acollemento no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

No documento “Resumo de medidas normativas da Comunidade Autónoma e beneficios fiscais”, recóllense as deducións que poden aplicar as familias acolledoras:

Por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente, provisional ou preadoptivo, administrativo ou xudicial, formalizado polo órgano competente en materia de menores da Xunta de Galicia, o contribuínte poderá deducir da cota íntegra autonómica 300€.

No acollemento de menores por matrimonio ou parellas de feito, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles, se optasen por declaración individual.

Pódese consultar e ampliar esta información na web da Axencia Tributaria de Galicia.