Síguenos


 

O acollemento familiar

É un recurso de protección temporal e revocable, orientado ao coidado de nenos, nenas ou adolescentes que se atopan privados dunha adecuada atención pola súa familia (aínda que sexa circunstancialmente) e consiste en confiar o seu coidado a unha persoa ou familia que reúna as condicións persoais, educativas e materiais necesarias para proporcionarlle unha vida familiar.

Que é o acollemento familiar?

Na Lei 26/2015 do Sistema de Protección á Infancia e a Adolescencia e no marco lexislativo das Comunidades Autónomas, recoñécese a figura do Acollemento Familiar como un recurso de protección á infancia. No artigo 173 do Código Civil sinálase que o acollemento familiar produce a plena participación do menor na vida da familia e impón a obrigación de velar por el/ela, telo na súa compañía, alimentalo, educalo e procurarlle unha formación integral.

 

Para dar resposta ás necesidades dos menores que sofren desprotección, as familias acolledoras achegan unha forma de coidado temporal e alternativo que posibilita aos nenos, nenas e adolescentes que ven separados das súas contornas familiares, unha vida familiar natural na que crecer, aprender e recibir o agarimo que os axude a compensar e reparar os danos vividos.

 

Existen diferentes formas de realizar un acollemento familiar. Saber máis

 

Os acollementos en familia extensa, cando un neno, nena ou adolescente é acollido por alguén da súa familia (avós, tíos, etc.). Para máis información e tramitación: oficinas do Servizo de Protección de Menores dá Xunta de Galicia (ver aquí).

Os acollementos de feito, nos que a familia delega de forma espontánea a garda dos seus fillos, mentres duran as circunstancias que lles impiden facelo eles (a veciños, amigos, etc.). Para máis información e tramitación: oficinas do Servizo de Protección de Menores da Xunta de Galicia.

 

Os acollementos en familia allea, danse cando as persoas que acollen non teñen ningún vínculo familiar co neno ou nena e comprométense solidariamente a axudar a mellorar a situación dos menores da nosa contorna. Cruz Vermella colabora coa Xunta de Galicia na protección á infancia, xestionando o Programa de Familias Acolledoras, co obxectivo de facilitar un ambiente familiar normalizado aos nenos e nenas que están en situación de risco, desamparo ou desprotección social, mentres desde os equipos de menores e servizos sociais intervense coa súa familia biolóxica.

 

Os acollementos especializados para adolescentes con dificultades aos que o xulgado lle impuxo en sentenza unha medida de convivencia das recollidas na Lei 5/2000 de responsabilidade penal de menores, programa Convive.comigo (ver aquí)

 

Os acollementos preadoptivos. Aínda que recibe este nome, en realidade non é un acollemento, é a primeira fase dunha adopción.

Aspectos clave no
acollemento en familia allea

O acollemento non é unha adopción, é moi importante non confundir o acollemento familiar coa adopción, xa que esta integra ao menor nunha nova familia que substituye á de orixe, mentres que o acollemento é unha situación de apoio temporal cun comezo e un final previsto de antemán. Ademais, as persoas acolledoras non pretenden substituir á familia polo que, sempre que sexa posible e beneficioso, potenciaranse os contactos dos nenos con ela.

A temporalidade, todos os acollementos familiares teñen unha duración determinada, en función das necesidades e da problemática que motivou a saída do menor da súa casa. Poden ser estancias breves ou máis prolongadas no tempo. Así falamos de acollementos temporais, nos que o retorno do neno ou nena coa súa familia prevese a curto prazo e, se non é posible retornar, decidirase unha medida máis estable (por exemplo, adopción). Cando a duración do acollemento vai ser a longo prazo, falamos de acollementos permanentes, máis estables debido a que se prevé difícil o retorno coa súa familia, aínda que seguen os vínculos con eles.

O contacto coa familia dos nenos e nenas, o obxectivo final de calquera acollemento familiar é o retorno do menor coa súa familia, unha vez que foron superadas as situacións que determinaron a separación. Por tanto, durante o acollemento existen contactos (visitas, chamadas, etc.) entre o neno, nena e a súa familia, para que non se perdan os vínculos afectivos.

A procura do interese superior do menor, para dar a resposta máis axustada a cada neno, nena e adolescente tendo sempre presentes as súas características e necesidades: que permaneza na súa localidade, no seu colexio, co seu grupo de amigos, que manteña o contacto coa súa familia, etc. De todas as solucións, sempre se vai a procurar a que máis beneficie ao menor, que coa súa historia persoal e familiar, terá unha situación única e especial.

Segundo o tipo de convivencia que se estableza, podemos falar de distintas modalidades de acollemento en familia allea. Saber máis

 

Acollementos de convivencia plena, os nenos e nenas conviven coa familia durante a totalidade do día (son os máis habituais) e comezan paulatinamente.

 

Acollementos de fin de semana e vacacións, a convivencia cos acolledores prodúcese soamente nestes períodos e dáse con frecuencia para nenos e nenas que están en acollemento residencial (en centros).

 

Acollementos de día, cando o neno ou nena só pasa unha parte do día coa familia acolledora, que se complementa coa súa.

 

Acollementos de urxencia/diagnóstico, a incorporación do neno/nena á familia acolledora realízase sen período previo de adaptación e por un tempo moi determinado (de 6 meses a un ano, como máximo), mentres se estuda a opción máis estable para o menor.

O apoio técnico

Durante o acollemento familiar os equipos profesionais en protección de menores da Xunta de Galicia e de Cruz Vermella están pendentes dos menores e da familia, para que o acollemento desenvólvase adecuadamente.

 

Cando se propón un bebé, un neno ou unha nena, uns irmáns, ou menores con necesidades especiais, é porque como profesionais, valórase que son as persoas adecuadas para darlle a resposta que necesita. A partir de aí, planifícase a adaptación ao fogar, as visitas coa súa familia, o plan de traballo, os seguimentos e, cando chegue o momento, a despedida.

 

Está a acompañarse en todo momento, pero procurando alterar o menos posible a normalidade e a cotidianidad da vida diaria.

 

O papel dos técnicos da Administración e de Cruz Vermella

 

A garda administrativa ou a tutela exércena desde a Xunta de Galicia, por iso en todo momento teñen que estar informados e dar autorización das cousas importantes (unha operación, unha viaxe fóra de Galicia, etc.). Tamén son estes profesionais os que fan o seguimento da evolución da familia biolóxica e os que con toda a información (familia biolóxica, familia acolledora, nenos e outros profesionais implicados) toman as decisións para finalizar un acollemento.

 

Desde Cruz Vermella as familias son acompañadas por un equipo técnico e de voluntariado ao longo de todo o proceso que dura o acollemento, no que reciben formación e asesoramento de carácter psico-social e educativo a nivel tanto individual como grupal, en relación ás necesidades do neno e daquelas que se poden xerar na contorna familiar de acollida.

 

As familias acolledoras reciben un apoio económico que oscila entre os 280 e os 600 euros mensuais, dependendo da idade dos nenos/nenas. Xunto a esta prestación básica, en ocasións e dependendo do tipo de acollemento (grupos de irmáns, nenos con discapacidades ou necesidades especiais, etc.) percíbense outras contías complementarias.

 

Doutra banda, está a formación continua para que as persoas acolledoras melloren as súas capacidades educativas, de coidado parental e emocional, que se realiza a través da Escola de Formación para Familias Acolledoras de Cruz Vermella (talleres, seminarios e cursos que se realizan de outubro a xuño). Nestas actividades poden participar todas as persoas que forman parte da rede de acolledores en Galicia.

 

Ademais, cando un neno, nena ou adolescente xa está acollido nun fogar, realízanse visitas a domicilio, chamadas telefónicas e informes de seguimento.

Quero saber máis
Cóntallo a alguen
Estamos aquí para axudarche

Podes contactar gratuitamente connosco neste teléfono e atenderemos a túa consulta, os 365 días do ano, as 24 horas.

900 812 880